odrzivi razvoj

Agenda 2030 za održivi razvoj je univerzalna strategija članica UN koja sadrži 17 ciljeva, 169 potciljeva i ukupno 247 indikatora koji se odnose na društveni, ekološki i ekonomski razvoj u skladu s principima održivosti.

aktuelnosti

Srbija se opredelila za podjednaku važnost svih ciljeva, a na lokalnom nivou svaki grad i opština određuje svoje prioritete. U kreiranju i inspirisanju sadržaja planskih dokumenata trebalo bi da budu integrisani ciljevi održivog razvoja Agende 2030.

Aktuelnosti