Kako kompanije u Srbiji kreiraju ESG izveštavanje: Biznis koji doprinosi održivom razvoju

Foto: Shutterstock

Izveštavanje o održivom razvoju, ili danas popularni ESG izveštaji, postali su imperativ u svetu, ali i u Srbiji. Domaće kompanije pored finansijskih izveštaja, sve više objavljuju i nefinansijske izveštaje u okviru kojih javnosti predstavljaju svoja ESG dostignuća.

Pojedine kompanije ponosne su na činjenicu da su izveštaji o održivosti postali njihov DNK. To posebno važi za one kompanije koje su u Srbiji pioniri u toj oblasti, poput kompanije NIS, Delte, Deleza, Tetrapaka, Tarketa, Nestle-a, Coca Cole HBC, Hemofarma, a od kojih neke od kompanija svoje izveštaje i verifikuju od strane nezavisnog revizora, čime ove značajne publikacije dodatno dobijaju na kredibilitetu.

Poštovanje principa održivosti danas postaje uslov da uspešno razgovarate, ali i pregovarate sa bankama, velikim stranim partnerima, zainteresovanim stranama i značajnim institucijama.

Kompanije principe održivosti postavljaju kao strateški cilj svog poslovanja, koji konstano unapeđuju shodno globalnim i lokalnim potrebama. Kompanija NIS je pionir u Srbiji u izveštavanju u skladu sa standardima vodeće organizacije u svetu u oblasti održivog poslovanja Global Reporting Initiative (GRI), imajući u vidu da je nedavno objavila 13. uzastopni verifikovani Izveštaj o održivom razvoju u kom se navode ostvarenja kompanije za 2022. godinu. Ovim Izveštajem koji je objavljen pod sloganom „Naša održiva zajednica“ i koji je verifikovala nezavisna revizorska kuća, kompanija neguje tradiciju da na transparentan i sveobuhvatan način svim zainteresovnim stranama predstavi informacije u vezi sa doprinosom ostvarenju ciljeva održivog razvoja, strateškim ciljevima kompanije, kao i opredeljenjima i rezultatima NIS-a.

Inače, po definiciji, ESG izveštavanje je proces kreiranja i objavljivanja izveštaja od strane kompanije o uticaju koji ima na životnu sredinu (Environmental), društveno okruženje (Social), kao i o načinu na koji upravlja organizacijom (Governance).

ESG izveštavanje obuhvata kvalitativna obelodanjivanja vezano za navedena tri elementa, ali i kvantitativna merenja, kao i poređenje ostvarenih performansi kompanije sa prethodno definisanim ESG rizicima, prilikama i strategijama.

Kreiranje ESG izveštaja često može biti izazovno, s obzirom da kompanije prethodno moraju utvrditi na koji način, koje ESG informacije i koje indikatore će meriti i komunicirati, kao i koju metodologiju izveštavanja će koristiti.

Primera radi, kao sastavni deo prehrambene industrije, kompanije u toj oblasti, osim zahteva da svima i svugde obezbede kvalitetnu hranu, u srži svog poslovanja već dugo nose i održivost.

Imajući u vidu da se procenjuje da će se globalna populacija do 2050. godine povećati za više od 25%, kao i da prema procenama UN Organizacije za industrijski razvoj, prehrambeni sistemi danas doprinose emisiji gasova staklene bašte sa više od 30%, jasno je da svi učesnici u toj industriji moraju odmah da preduzmu drastične korake u cilju dekarbonizacije svojih aktivnosti i očuvanja prirodnih resursa.

Upravo zato, principi održivosti protkani su kroz sve aktivnosti većine takvih kompanija.

Koji su ključni elementi ESG izveštavanja?

ESG izveštaj sadrži 3 ključna elementa:
– Element životne sredine obuhvata širok spektar tema kao što su klimatske promene, korišćenje prirodnih resursa, zagađenje životne sredine, upravljanje otpadom uključujući i elektronski otpad, emisiju CO2, prilike za korišćenje i investiranje u čistu tehnologiju, obnovljivu i zelenu energiju itd.

– Element društva obuhvata teme kao što su ljudski resursi, bezbednost i zdravlje na radu, razvoj ljudskih resursa, sigurnost i kvalitet proizvoda, privatnost i zaštita podataka, odgovorno investiranje, lanac snabdevanja, društveno odgovorno poslovanje uz kontinuiranu brigu o zajednici, prilike za pristup finansiranju i zdravstvenoj zaštiti itd.

– Element rukovođenja obuhvata teme kao što su poslovna etika i kultura, rodna ravnopravnost, vlasnička struktura, raznolikost upravnog odbora u smislu godina, pola, edukacije i profesionalnog iskustva, antimonopolska praksa, antikorupcijsko delovanje, poreska i računovodstvena transparentnost, itd.

Uticaj ESG na izgradnju poverenja, imidž i rejting kompanija

Najnovije ankete pokazuju da su kompanije sa ESG reputacijom prepoznate kao kompanije vredne poverenja, odgovorne i transparente, što vodi ka povećanju lojalnosti i zadovoljstva potrošača. Dodatno, kupci su posebno zainteresovani za proizvode i usluge koji ne škode životnoj sredini i podržavaju razvoj zajednice.

Na primer, „Patagonia“, kompanija za proizvodnju opreme za boravak u prirodi, objavila je faze i postupke svog proizvodnog procesa i procenat upotrebe održivih materijala. Ovakav potez nije samo pomogao kompaniji da ispuni ESG propise, nego je i privukao veliki broj potrošača koji podržavaju ekološke proizvode, što je rezultiralo povećanjem prodaje.

Kompanija „Walmart“ je instalirala solarne panele na krovovima prodajnih objekata čime je ostvarila velike uštede u troškovima električne energije. Takođe, tražili su od dobavljača da redizajniraju i smanje pakovanja proizvoda, čime su značajno smanjili troškove upravljanja otpadom, ali i troškove transporta, obzirom da je više proizvoda moglo da stane u kamione.

I kompanija Delez koji posluje i kod nas, pored smanjenja viškova hrane za 11,6 odsto u odnosu na 2021. godinu, prethodne godine reciklirala je više od 11.000 tona otpada, a u okviru inicijative za odgovorno zbrinjavanje opasnog otpada od potrošača, prikupljeno je i adekvatno zbrinuto 1.120 kilograma baterija.

Vaši radnici su motivisaniji

Zaposleni u kompanijama koje posluju u skladu sa ESG principima su zadovoljniji jer osećaju i razumeju svrhu posla kojim se bave. Te kompanije su posvećene kreiranju pozitivnog i odgovornog radnog okruženja, uključujući bolje uslove rada, pravednije uslove plaćanja zaposlenih i kulturu prihvatanja različitosti.

Ovo dovodi do povećanog angažovanja, lojalnosti i produktivnosti zaposlenih, i posledično do dužeg zadržavanja u kompaniji.

U modernom poslovnom svetu više nije pitanje da li će kompanije uspostaviti proces ESG izveštavanja, već kada će to uraditi? Bolja i transparentnija praksa upravljanja kompanijom kreira vrednost na duži vremenski rok, povećava lojalnost potrošača, kao i podršku drugih zainteresovanih strana. Konačno, odgovoran odnos kompanija prema ljudskim i prirodnim resursima značajno doprinosi napretku cele zajednice.

Objavljeno: