Značaj voda i reka

Foto: Predrag Kostin divlja_srbija

U martu obeležavamo dva važna datuma, 14.mart Međunarodni dan reka i 22.mart Svetski dan voda.

Čak 71 % Zemljine površine, odnosno 365 miliona kvadratnih kilometara, zauzima voda. Fizička i hemijska svojstva vode oblikuju lice Zemlje, određuju prirodu klime i omogućuju život kopnenim i vodenim organizmima. Upravo zbog toga što nas voda okružuje na svakom koraku, uzimamo je „zdravo za gotovo“ i malo je onih koji zaista shvataju njenu ulogu u opstanku sveukupnog života na našoj planeti, pa tako i nas samih.

Slatke vode na Zemlji ima tek 2,75 %. Najveće svetske zalihe slatke vode zarobljene su u ledenim kapama na polovima, čak 2,14 % ukupne količine vode, dok podzemne vode čine tek 0,61 % ukupnih svetskih vodnih zaliha. Ostatak zaliha slatke vode nalazi se u jezerima, tlu, atmosferi i rekama.

Međunarodni dan reka obeležava se kako bi se ukazalo na značaj reka i njihovu neizmernu vrednost. Na ovaj dan, poziva se na odgovornost prema rekama i pravo svih ljudi na čiste reke, što direktno utiče na jedno od osnovnih ljudskih prava – pravo na zdravu životnu sredinu.

Reke su danas jedan od najosetljivijih ekosistema u Evropi. Veliki je broj ugrožavajućih faktora koji utiču na reke, kao što su eksploatacija rečnog nanosa, gradnja i širenje infrastrukture u zoni obala, ali i sve veći turistički pritisak na reke, posebno u vreme reproduktivnog ciklusa životinjskih grupa koje su vezane za reke i druge vodene ekosisteme.

Sa aspekta zaštite vode kao prirodnog resursa, posebna pažnja se u Srbiji pridaje zaštiti vodenih tokova i obalnog područja, vlažnih površina, zaslanjenih terena, prirodnih jezera i bara. U okviru zaštite ovih prirodnih resursa, neophodna je i kontrola eksploatacije mineralnih sirovina, biljnog i životinjskog sveta.

UN su želele da na važnost vode kao resursa ukažu i time što su je uvrstile kao jedan od ciljeva održivog razvoja: Čista voda i sanitarni uslovi. Značaj ovog cilja prepoznale su i brojne svetske kompanije, koje svoje poslovne aktivnosti planiraju u skladu sa održivim razvojem, i na taj način sa poštovanjem se odnose prema prirodi i njenim resursima.

Značaj očuvanja ovog resursa shvataju i mnoge domaće kompanije. Jedna od njih je i kompanija NIS, koja realizuje brojne projekte iz oblasti zaštite životne sredine, sa posebnim osvrtom na očuvanje voda.

Na primer, površinska vodna tela se smatraju najmanje osetljivim vodnim resursima, a NIS iz njih zahvata čak 82 odsto potrebne vode, čime štedi rezerve podzemne vode, kao i vodu iz javnih vodovoda. Pored toga, prema podacima iz 2021. godine, kompanija ima 405 objekata za
prečišćavanje otpadnih voda na kojima prečišćava vode pre ispuštanja u javnu kanalizaciju. Prateći pozitivne prakse, svi treba da budemo svesni činjenice da Zemlju nismo dobili od svojih predaka, već smo je pozajmili od budućih generacija. Možda nam se čini da kao pojedinci ne možemo mnogo da učinimo ali prvi i najjednostavniji korak je štednja i racionalno korišćenje vode, kao i briga da se vode ne zagađuju.

Pogledajte UN najnoviji video na temu 6. cilja održivog razvoja – Čista voda i sanitarni uslovi.

Objavljeno: